باتوجه به راه اندازی سامانه جدید فصلنامه پژوهش های جامعه شناختی، نویسندگان محترم از تاریخ 1/10/1396 به سامانه جدید http://soc.journals.iau-garmsar.ac.ir/ مراجعه نمایند